Konsultaciju laikas
Reklama
Krepšelis - 0,00 €

Jūsų krepšelis tuščias.

Užsakymo taisyklės

Bendrosios nuostatos  
 
Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu UAB ARD Solutions internetinėje parduotuvėje www.ardone.lt susijusios nuostatos. 
Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis bei sutikti su jomis (pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš sutinku su taisyklėmis. Esu susipažinęs su grąžinimo teise“ ).
Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, tokiu atveju negalimas pirkimo – pardavimo sandoris internetinėje parduotuvėje.
UAB ARD Solutions yra tiesioginis visų prekių, parduodamų  internetinėje parduotuvėje Pardavėjas. 
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo  internetinėje parduotuvėje metu ir, norėdami apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su pakeistomis Taisyklėmis.
Internetinė parduotuvė www.ardone.lt vykdo prekybą Lietuvoje. 

Pirkti UAB ARD Solutions  internetinėje parduotuvėje turi teisę: 
Veiksnūs fiziniai asmenys;
Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
Taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai.
Juridiniai asmenys;
Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes UAB ARD Solutions internetinėje parduotuvėje www.ardone.lt.

Asmens duomenų apsauga 
Registruojantis  internetinėje parduotuvėje Pirkėjai privalo pateikti teisingą informaciją bei būtinai užpildyti papildomą informaciją pažymėtą žvaigždutėmis. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje , taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys neatskleidžiami jokioms trečioms šalims (išskyrus LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu buvo įvykdyta nusikalstama veika, susijusi su konkrečių Pirkėju, ir tie duomenys reikalingi teisėsaugos pareigūnams).

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.
 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma  internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.ardone.lt  internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.
Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

Taisyklių numatyta pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise Pirkėjas gali pasinaudoti:
a) Pirkėjo pageidavimu be jokios svarbios priežasties arba netikus prekės dydžiui, spalvai ir pan., tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama (nenuplėštos originalios etiketės bei žymėjimai).
b) Jeigu prekė (ės) buvo brokuotos ar sugadintos transportuojant jas iki Pirkėjo.

Pirkėjo įsipareigojimai
Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie  internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis gali kreiptis į Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis arba spausti nuorodą „Slaptažodžio priminimas“.
Pirkėjas, naudodamasis  internetine parduotuve www.ardone.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.
Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą į internetinę parduotuvę www.ardone.lt .


 
Pardavėjo įsipareigojimai
Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus, kai įvykdoma nusikalstama veika, susijusi su Pirkėju, ir šie duomenys yra reikalingi teisėsaugos institucijoms.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.
Pardavėjas, dėl tam tikrų aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Prekių kainos
 El. prekių kataloge www.ardone.lt nurodytos kainos eurais su PVM.
 
 
Prekių kokybės garantija
Parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 
Visoms prekėms suteikia garantiją – tokios trukmės, kokią suteikia gamintojai.
Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako. 
Prekės kokybės garantiją nustato prekės Pardavėjas pagal gamintojo įsipareigojimus ir bendruosius teisės aktus. 

Prekių grąžinimas – pirkėjo teisė 
Jeigu prekė Pirkėjui nepatiko, jis gali ją pakeisti kita per 14 dienų nuo pirkimo datos.
Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui kokybiškas, neišpakuotas, nepakitusios prekinės išvaizdos ir nepakitusių savybių, nepasibaigusio ar ne besibaigiančio galiojimo Prekes. Kartu turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.
Grąžinant Prekes minėtu pagrindu Pirkėjas taip pat sumoka Pardavėjui 10 eurų (įskaitant PVM) Prekių grąžinimo administravimo mokestį už kiekvieną grąžinamos Prekės vienetą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą.
Nepriimamos ir nekeičiamos prekės, kurioms neįmanoma nustatyti, kiek jų yra sunaudota.
Nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės, atvežtos ir parduotos pagal specialius užsakymus.
Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų per 5 (penkias) dienas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.
Jeigu garantinio termino laikotarpiu paaiškėja, kad prekė neatitinka kokybės reikalavimų, trūkumai nėra netinkamo Prekės sandėliavimo, laikymo, eksponavimo ar naudojimo pasekmė ir Pirkėjas apie tokius trūkumus pranešė Pardavėjui nedelsiant jiems paaiškėjus, Pardavėjas savo nuožiūra arba pašalina trūkumus, arba, jeigu trūkumų neįmanoma pašalinti, pakeičia Prekę nauja Preke. Garantinis remontas atliekamas Pardavėjo patalpose. Prekę garantiniam remontui atlikti pristato Pirkėjas.
 

Atsakomybė
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formose, esančiose  internetinėje parduotuvėje www.ardone.lt pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei  teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 

Baigiamosios nuostatos
Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis UAB ARD Solutions internetinės parduotuvės www.ardone.lt paslaugomis.